Polka Productions B.V.

Middelblok 214, 2831 BR Gouderak

Gedeponeerd op 5 september 2017 bij Kamer van Koophandel onder nummer 24394774.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aflevering: Het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan Opdrachtgever; Commissionair: Tussenpersoon die op eigen naam een overeenkomst sluit, maar voor rekening van de Opdrachtgever (de committent); Communicatie: Alle communicatie tussen Polka en Opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden dan wel te worden bevestigd; Derde: Dit is voor Polka en Opdrachtgever, die een contract hebben gesloten met elkaar, iedere andere (rechts)persoon; Partijen: Polka en Opdrachtgever tezamen; Polka: Polka Productions B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden in de hoedanigheid van producent of commissionair; Opdrachtgever: Opdrachtgever van Polka; Order: Een verzoek om diensten of goederen te leveren; Overeenkomst: Schriftelijke overeenkomst tussen Polka en Opdrachtgever tot productie door Polka of door een derde; Werkzaamheden: Het door Polka - als producent dan wel als commissionair - ingeschakelde derden verrichten van (naai)werkzaamheden waarbij Opdrachtgever de benodigde materialen verschaft.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Polka en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen en overeenkomsten van Polka, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Polka, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De door Polka gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 90 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Polka is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 10 dagen na aanvaarding wordt bevestigd. De prijzen zijn berekend voor levering af magazijn Gouderak. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Polka zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren dan wel uit laten voeren en op grond van de op dat moment gangbare stand der techniek. Opdrachtgever kan Polka nimmer aansprakelijk stellen voor snijverliezen of andersoortige verliezen, tenzij er sprake is van onoordeelkundige verwerking van (de door derde leveranciers geleverde en reeds beschadigde) materialen en of de snijverliezen meer dan 25% bedragen van het uitgangsmateriaal.

2. Polka heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij Polka verantwoordelijk blijft voor de communicatie richting opdrachtgever en productie.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Polka aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Polka worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan Polka zijn verstrekt, heeft Polka het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De door of namens Opdrachtgever verstrekte materialen blijven eigendom van Opdrachtgever.

5. Polka is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Polka is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel dat gebruik is gemaakt van door of namens Opdrachtgever verstrekte (gedeeltelijk) verkeerde materialen, onvoldoende (juiste) materialen, dan wel materialen die ongeschikt zijn voor het beoogde doel. Polka is niet aansprakelijk voor fouten in de kwaliteit dan wel hoeveelheid van de door opdrachtgever geleverde goederen. Teneinde vervolgschade aan de zijde van opdrachtgever zoveel mogelijk te voorkomen, zal Polka fouten schriftelijk of per e-mail aangegeven bij de beoordeling van de samples, bij de productie van de goederen op kwaliteit en kwantiteit van de geleverde materialen.

6. Polka is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de beoordeling van de hoeveelheid of kwaliteit van de materialen die door of namens Opdrachtgever worden verstrekt aan Polka. Teneinde vervolgschade aan de zijde van opdrachtgever zoveel mogelijk te voorkomen, zal Polka een tekortkoming van de hoeveelheid of kwaliteit van de materialen bij constatering direct aan Opdrachtgever communiceren. Indien de hoeveelheid geleverde materialen ontoereikend blijkt te zijn om de geplaatste order volledig uit te voeren, blijft de overeengekomen totaalprijs voor de order van kracht en zal Polka derhalve gerechtigd zijn om de bestelde producten tegen de overeengekomen prijs in rekening te brengen, indien en voor zover Polka een tekortkoming van de hoeveelheid van de materialen bij constatering direct aan Opdrachtgever heeft gecommuniceerd en de tekortkoming van de hoeveelheid nog tijdig na te leveren.

7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Polka de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 5. AFLEVERING

1. De levering van de zaken geschiedt af magazijn Gouderak. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt het transport van goederen voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat deze het magazijn in Gouderak verlaten.

2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd.

3. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

ARTIKEL 6. LEVERTIJD

1. Een overeengekomen levertijd of termijn is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een levertijd of termijn dient Opdrachtgever Polka derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Overschrijding van enige (leverings)termijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de (leverings)termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Opdrachtgever de overeenkomst in stand laat.

ARTIKEL 7. DEELLEVERINGEN

Het is Polka toegestaan deelleveringen te verzorgen. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Polka bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Als Polka een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Polka zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Polka Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Polka daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Polka geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of vulling het gevolg is van omstandigheden die aan Polka kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 10. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De vorderingen van Polka op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien: • na het sluiten van de overeenkomst aan Polka ter kennis gekomen omstandigheden Polka goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; • Polka Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Polka bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot derden en/of materiaal waarvan Polka zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Polka bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN

1. Opdrachtgever dient de zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: • of de juiste zaken zijn geleverd; • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is; • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik. Klachten dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld aan Polka.

2. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Polka worden geretourneerd.

3. Bij aanpassing of verandering van geleverde zaken door anderen dan Polka worden klachten niet gegrond verklaard.

4. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is Polka ter zijner keuze slechts gehouden de desbetreffende zaken te herstellen of de kostprijs van de door of namens Opdrachtgever verschafte materialen te vergoeden.

5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Polka slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 20.

ARTIKEL 12. RETENTIERECHT

1. Polka is, zonder schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever, niet gehouden tot afgifte van een zaak aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft te voldoen aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. 2. Polka behoeft ten behoeve van het opgeven van het retentierecht geen vervangende zekerheid te aanvaarden.

ARTIKEL 13. PRIJSVERHOGING

1. Indien Polka met - een derde namens - Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Polka niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Polka mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Polka kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Indien de prijsverhoging meer dan 5 % bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien Polka met - een derde namens - Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Polka of een derde niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs voorafgaand aan het overeenkomen van een nieuwe order tussen Polka en Opdrachtgever. Polka en Opdrachtgever hebben het recht om de overeenkomst wegens prijsstijging bij derden te ontbinden.

ARTIKEL 14. BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL10ABNA0497378841 t.n.v. Polka Productions B.V. te (2831 BR) Gouderak. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.

2. In geval van overlijden, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Opdrachtgever wordt uitgesproken, wanneer de goederen van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk door derden mochten worden in beslag genomen of Opdrachtgever op enige andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. Polka is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de door Opdrachtgever - al dan niet op grond van deze algemene voorwaarden - verschuldigde bedragen dan wel contante betaling te verlangen indien de zaken door Opdrachtgever afgehaald worden. Indien Polka niet eerder diensten of zaken heeft geleverd aan Opdrachtgever zal Polka altijd vooruitbetaling of contante betaling verlangen voor zover niet anders is overeengekomen.

5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 15. INCASSOKOSTEN

1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. 2. Opdrachtgever is jegens Polka de door Polka gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien Polka en Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. ARTIKEL 16. BESTELLINGEN / COMMUNICATIE Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en Polka, dan wel tussen Polka en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Opdrachtgever en Polka, is Polka niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Polka.

ARTIKEL 17. PERSOONSGEGEVENS

Polka zal de door Opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving.

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot modellen, tekeningen, ontwerpen, rapporten, adviezen, schetsen, enz., die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 19. INTELLECTUAL PROPERTY

1. Partijen behouden zich ieder de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door partijen aan elkaar verstrekte stukken, zoals modellen, tekeningen, ontwerpen, rapporten, adviezen, schetsen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst en mogen door een partij niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij die de betreffende stukken verstrekt heeft.

3. Polka behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 20. AANSPRAKELIJKHEID

Indien Polka aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan Polka vervalt alle aansprakelijkheid.

2. De aansprakelijkheid van Polka, voor zover deze door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Polka beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Polka of haar ondergeschikten.

5. Polka is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 21. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Polka zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Polka; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Polka; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Polka afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Polka heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Polka haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Polka opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Polka niet mogelijk is langer duurt dan 90 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Polka bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 22. GESCHILLENBESLECHTING

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Polka, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage. Polka blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Polka en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 24. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Polka is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Polka zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld

Neem contact op